Hãng đại diện

[interactive_banner banner_title=”ELFIQ” banner_desc=”IBM, viết tắt của International Business Machines, là một tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia có trụ sở tại Armonk, New York, Mỹ. IBM được thành lập năm 1911 tại Thành phố New York, lúc đầu có tên là Computing Tabulating Recording (CTR) và đổi thành International Business Machines vào năm 1924…” banner_image=”7043|http://innotel.vn/wp-content/uploads/2015/11/logo4-146×149.jpg” link_opts=”more” banner_link=”url:http%3A%2F%2Factionweb.asia%2Finnotel%2F2015%2F11%2F24%2Felfiq%2F||target:%20_blank” banner_link_text=”Xem thêm” banner_link_bg_color=”#ea3a3c” banner_overlay_bg_color=”rgba(15,15,15,0.65)”]
[interactive_banner banner_title=”ELFIQ” banner_desc=”IBM, viết tắt của International Business Machines, là một tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia có trụ sở tại Armonk, New York, Mỹ. IBM được thành lập năm 1911 tại Thành phố New York, lúc đầu có tên là Computing Tabulating Recording (CTR) và đổi thành International Business Machines vào năm 1924…” banner_image=”7051|http://innotel.vn/wp-content/uploads/2015/11/logo12-146×149.jpg” link_opts=”more” banner_link=”url:http%3A%2F%2Factionweb.asia%2Finnotel%2F2015%2F11%2F24%2Felfiq%2F||target:%20_blank” banner_link_text=”Xem thêm” banner_link_bg_color=”#ea3a3c” banner_overlay_bg_color=”rgba(15,15,15,0.65)”]
[interactive_banner banner_title=”ELFIQ” banner_desc=”IBM, viết tắt của International Business Machines, là một tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia có trụ sở tại Armonk, New York, Mỹ. IBM được thành lập năm 1911 tại Thành phố New York, lúc đầu có tên là Computing Tabulating Recording (CTR) và đổi thành International Business Machines vào năm 1924…” banner_image=”7050|http://innotel.vn/wp-content/uploads/2015/11/logo11-146×149.jpg” link_opts=”more” banner_link=”url:http%3A%2F%2Factionweb.asia%2Finnotel%2F2015%2F11%2F24%2Felfiq%2F||target:%20_blank” banner_link_text=”Xem thêm” banner_link_bg_color=”#ea3a3c” banner_overlay_bg_color=”rgba(15,15,15,0.65)”]
[interactive_banner banner_title=”ELFIQ” banner_desc=”IBM, viết tắt của International Business Machines, là một tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia có trụ sở tại Armonk, New York, Mỹ. IBM được thành lập năm 1911 tại Thành phố New York, lúc đầu có tên là Computing Tabulating Recording (CTR) và đổi thành International Business Machines vào năm 1924…” banner_image=”7049|http://innotel.vn/wp-content/uploads/2015/11/logo10-146×149.jpg” link_opts=”more” banner_link=”url:http%3A%2F%2Factionweb.asia%2Finnotel%2F2015%2F11%2F24%2Felfiq%2F||target:%20_blank” banner_link_text=”Xem thêm” banner_link_bg_color=”#ea3a3c” banner_overlay_bg_color=”rgba(15,15,15,0.65)”]
[interactive_banner banner_title=”ELFIQ” banner_desc=”IBM, viết tắt của International Business Machines, là một tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia có trụ sở tại Armonk, New York, Mỹ. IBM được thành lập năm 1911 tại Thành phố New York, lúc đầu có tên là Computing Tabulating Recording (CTR) và đổi thành International Business Machines vào năm 1924…” banner_image=”7047|http://innotel.vn/wp-content/uploads/2015/11/logo8-146×149.jpg” link_opts=”more” banner_link=”url:http%3A%2F%2Factionweb.asia%2Finnotel%2F2015%2F11%2F24%2Felfiq%2F||target:%20_blank” banner_link_text=”Xem thêm” banner_link_bg_color=”#ea3a3c” banner_overlay_bg_color=”rgba(15,15,15,0.65)”]
[interactive_banner banner_title=”ELFIQ” banner_desc=”IBM, viết tắt của International Business Machines, là một tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia có trụ sở tại Armonk, New York, Mỹ. IBM được thành lập năm 1911 tại Thành phố New York, lúc đầu có tên là Computing Tabulating Recording (CTR) và đổi thành International Business Machines vào năm 1924…” banner_image=”7048|http://innotel.vn/wp-content/uploads/2015/11/logo9-146×149.jpg” link_opts=”more” banner_link=”url:http%3A%2F%2Ftaka.com.vn||target:%20_blank” banner_link_text=”Xem thêm” banner_link_bg_color=”#ea3a3c” banner_overlay_bg_color=”rgba(15,15,15,0.65)”]
[interactive_banner banner_title=”ELFIQ” banner_desc=”IBM, viết tắt của International Business Machines, là một tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia có trụ sở tại Armonk, New York, Mỹ. IBM được thành lập năm 1911 tại Thành phố New York, lúc đầu có tên là Computing Tabulating Recording (CTR) và đổi thành International Business Machines vào năm 1924…” banner_image=”7046|http://innotel.vn/wp-content/uploads/2015/11/logo7-146×149.jpg” link_opts=”more” banner_link=”url:http%3A%2F%2Factionweb.asia%2Finnotel%2F2015%2F11%2F24%2Felfiq%2F||target:%20_blank” banner_link_text=”Xem thêm” banner_link_bg_color=”#ea3a3c” banner_overlay_bg_color=”rgba(15,15,15,0.65)”]
[interactive_banner banner_title=”ELFIQ” banner_desc=”IBM, viết tắt của International Business Machines, là một tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia có trụ sở tại Armonk, New York, Mỹ. IBM được thành lập năm 1911 tại Thành phố New York, lúc đầu có tên là Computing Tabulating Recording (CTR) và đổi thành International Business Machines vào năm 1924…” banner_image=”7045|http://innotel.vn/wp-content/uploads/2015/11/logo6-146×149.jpg” link_opts=”more” banner_link=”url:http%3A%2F%2Factionweb.asia%2Finnotel%2F2015%2F11%2F24%2Felfiq%2F||target:%20_blank” banner_link_text=”Xem thêm” banner_link_bg_color=”#ea3a3c” banner_overlay_bg_color=”rgba(15,15,15,0.65)”]
[interactive_banner banner_title=”ELFIQ” banner_desc=”IBM, viết tắt của International Business Machines, là một tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia có trụ sở tại Armonk, New York, Mỹ. IBM được thành lập năm 1911 tại Thành phố New York, lúc đầu có tên là Computing Tabulating Recording (CTR) và đổi thành International Business Machines vào năm 1924…” banner_image=”7044|http://innotel.vn/wp-content/uploads/2015/11/logo5-146×149.jpg” link_opts=”more” banner_link=”url:http%3A%2F%2Factionweb.asia%2Finnotel%2F2015%2F11%2F24%2Felfiq%2F||target:%20_blank” banner_link_text=”Xem thêm” banner_link_bg_color=”#ea3a3c” banner_overlay_bg_color=”rgba(15,15,15,0.65)”]
[interactive_banner banner_title=”ELFIQ” banner_desc=”IBM, viết tắt của International Business Machines, là một tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia có trụ sở tại Armonk, New York, Mỹ. IBM được thành lập năm 1911 tại Thành phố New York, lúc đầu có tên là Computing Tabulating Recording (CTR) và đổi thành International Business Machines vào năm 1924…” banner_image=”7042|http://innotel.vn/wp-content/uploads/2015/11/logo3-146×149.jpg” link_opts=”more” banner_link=”url:http%3A%2F%2Factionweb.asia%2Finnotel%2F2015%2F11%2F24%2Felfiq%2F||target:%20_blank” banner_link_text=”Xem thêm” banner_link_bg_color=”#ea3a3c” banner_overlay_bg_color=”rgba(15,15,15,0.65)”]
[interactive_banner banner_title=”ELFIQ” banner_desc=”IBM, viết tắt của International Business Machines, là một tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia có trụ sở tại Armonk, New York, Mỹ. IBM được thành lập năm 1911 tại Thành phố New York, lúc đầu có tên là Computing Tabulating Recording (CTR) và đổi thành International Business Machines vào năm 1924…” banner_image=”7041|http://innotel.vn/wp-content/uploads/2015/11/logo2-146×149.jpg” link_opts=”more” banner_link=”url:http%3A%2F%2Ftaka.com.vn||target:%20_blank” banner_link_text=”Xem thêm” banner_link_bg_color=”#ea3a3c” banner_overlay_bg_color=”rgba(15,15,15,0.65)”]
[interactive_banner banner_title=”ELFIQ” banner_desc=”IBM, viết tắt của International Business Machines, là một tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia có trụ sở tại Armonk, New York, Mỹ. IBM được thành lập năm 1911 tại Thành phố New York, lúc đầu có tên là Computing Tabulating Recording (CTR) và đổi thành International Business Machines vào năm 1924…” banner_image=”7040|http://innotel.vn/wp-content/uploads/2015/11/logo1-146×149.jpg” link_opts=”more” banner_link=”url:http%3A%2F%2Factionweb.asia%2Finnotel%2F2015%2F11%2F24%2Felfiq%2F||target:%20_blank” banner_link_text=”Xem thêm” banner_link_bg_color=”#ea3a3c” banner_overlay_bg_color=”rgba(15,15,15,0.65)”]